5X10KONTIKI

Carl Christian Raabe/The Weinstein Co.

Jakob Oftebro, left, and Tobias Santelmann play crewmen on an improbable voyage in "Kon-Tiki."

close window