Storify: Leonard Nimoy dies at 83

February 27, 2015 06:33 PM