Olivia DeGennaro previously worked at NBC affiliates in San Luis Obispo and Reno.
Olivia DeGennaro previously worked at NBC affiliates in San Luis Obispo and Reno. Courtesy of Olivia DeGennaro
Olivia DeGennaro previously worked at NBC affiliates in San Luis Obispo and Reno. Courtesy of Olivia DeGennaro