Anthony Valdez
Anthony Valdez El Dorado County Sheriff’s Office
Anthony Valdez El Dorado County Sheriff’s Office