Kenard Thomas
Kenard Thomas Sacramento County Sheriff’s Department
Kenard Thomas Sacramento County Sheriff’s Department