Thomas Christian
Thomas Christian Courtesy of the Sacramento County Sheriff’s Department
Thomas Christian Courtesy of the Sacramento County Sheriff’s Department