Thomas Dawson.
Thomas Dawson. Booking photo, Sacramento County Sheriff’s Department
Thomas Dawson. Booking photo, Sacramento County Sheriff’s Department