Rodney Scott Thomas Jr.
Rodney Scott Thomas Jr. Solano County Jail
Rodney Scott Thomas Jr. Solano County Jail